Team Leader - Trần Thị Bích Như

Họ và tên:  Trần Thị Bích Như 

Nickname: Như Trà

Chức vụ: Leader

Mã nhân viên: NTTB040896

Thông tin liên hệ: [email protected]

Câu nói tâm đắc nhất: "Không gì là không thể"