Team Leader - Lê Tấn Điệp

Họ và tên:  Lê Tấn Điệp

Chức vụ: Leader

Mã nhân viên:  LTD100897 

Thông tin liên hệ: [email protected]

Câu nói tâm đắc nhất: "Phụng sự cho khách hàng chính là tạo ra giá trị cho bản thân"