Chuyên viên tư vấn - Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Mã nhân viên: HNTN180198

Thông tin liên hệ: [email protected]

Câu nói tâm đắc nhất: "Hi.Hìn luôn khai thác giá trị trong từng loại trà"