Business Manager - PHẠM THỊ HIỀN TRANG

Họ và tên: Phạm Thị Hiền Trang 

Chức vụ: Quản lý

Mã nhân viên: TPTH220495

Thông tin liên hệ: [email protected]

Câu nói tâm đắc nhất: Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.